Сайт фанатов группы «КуБа»

We’d pile in the car
In our best clothes
Kids in the back seat
Dad would drive
We’d breath in the stink
All the way to the city
Fifteen miles
Up route 5
Over Father Baker’s
Over the skyway
Past the steel plant
We’d go once a year
The roads were rugged
The air was orange
Mom was quiet
We could smell her fear

Dirty old Buffalo
Dirty old Buffalo
Smoky memories
They haunt my mind

South Park Bridge
Into Lakawana
Looking for kicks
Without a clue
Couple a kids
Out of their element
Hoping 5 dollars
Would see ’em through

Waiting in an alley
In the shadows
For a fat man
All soaked in sweat
I could see the gun
In his waistband
As he reached for
A cigarette

Dirty old Buffalo
Dirty old Buffalo
Smoky memories
They haunt my mind

Dirty old Buffalo
Dirty old Buffalo
Rust belt city
On the borderline

The Allman Brothers
Played at Aliotta’s
Itty bitty bar
On Hertel Avenue
It was 1970
They were scuffling
Living on speed
And singing the blues
Seems there was a problem
With the money (imagine that)
And there was a need
To settle a score
The road manager
Stuck Alliota
And left him dying
On the bar room floor

Dirty old Buffalo
Dirty old Buffalo
Smoky memories
They haunt my mind

Dirty old Buffalo
Dirty old Buffalo
Rust belt city
On the borderline

Now it’s not the same
It’s all in color
It’s not the sepia
I recall
It’s all so smooth
But I miss the gritty
Fresh paint
On a wrecking ball
They’ll polish
Everything with money
It’s what they do
This I know
That’s not the city
I remember
If I scratch the surface
The grease will show

Dirty old Buffalo
Dirty old Buffalo
Smoky memories
They haunt my mind

Dirty old Buffalo
Dirty old Buffalo
Rust belt city
On the borderline

I miss Buffalo

Lay your head on this pillow
And tell me something
No one else knows about you baby
Say what ever you want to
I won’t judge you
Your secret’s go no further then right her baby

I’ll keep a lock and key on my lips
I’ll never be in the street with your business
I know that you got trust issues and that’s why I’m here to prove
I am not the same type of girl that most guys hate to deal with
I’m another breed yeah I’m built a little differently
Little differently
Understand that secret’s safe with me

So even if you robbed a bank
And you got a million dollars hid under the bed
I won’t tell nobody tell tell nobody
Even if they put a gun to my head
Whether your a sinner or a saint
We all got skeletons hiding somewhere
I won’t tell nobody tell tell nobody
Till the day I take my last breath
Nobody

I know people have hurt you
And they played you
You gave them your heart
And they just crushed it baby
You think the pains irreversible
But I don’t think that’s true
My love can be the therapy that you need baby

I’ll keep a lock and key on my lips
I’ll never be in the street with your business
I know that you got trust issues and that’s why I’m here to prove
I am not the same type of girl that most guys hate to deal with
I’m another breed yeah I’m built a little differently
Little differently
Understand that secret’s safe with me

So even if you robbed a bank
And you got a million dollars hid under the bed
I won’t tell nobody tell tell nobody
Even if they put a gun to my head
Whether your a sinner or a saint
We all got skeletons hiding somewhere
I won’t tell nobody tell tell nobody
Till the day I take my last breath
Nobody

Ooooh oooahhh
Nobody
Ooooh oooahhh
Nobody
Ooooh oooahhh
Nobody
Ooooh Ahhhoooahhh

So even if you robbed a bank
And you got a million dollars hid under the bed
I won’t tell nobody tell tell nobody
Even if they put a gun to my head
Whether your a sinner or a saint
We all got skeletons hiding somewhere
I won’t tell nobody tell tell nobody
Till the day I take my last breath

Baby you don’t gotta be afraid
I promise I’m always gonna keep it to my self (Uh – huhh)
I won’t tell nobody tell tell nobody
Till the day I take my last breath
Nobody

Intro:
I see you look at me
You see me look you
Your body speaks to me
So What tryna do

Aleija’s Verse:
This ain’t the first time I saw you looking up at me
These humans like to think we fall in love so easily
I don’t agree, no, I don’t agree
Don’t agree
I know you feeling me
Got that interstellar energy
Something like you’ve never seen
Would you go across the galaxy for me
Well let’s see where this night could lead

Bridge:
I see you out in the stars
I see you out in the stars
(Yea)
I see you out in the stars
I see you out in the stars
(Aye that a Tadi beat bro?) x2
Hey

Rozotadi’s Verse:
Baby girl let me wine with you
Let me spend my time with you
Let me see yo body move
Let me show you why they call me cool
I’m not cha average human
Know they watchin’ Truman
Now this room is humid
Cause our bodies movin’ yea yea
Amplify our fusion yea yea
(Laughs)
Let me show you around my world
We can dance on the mountains
You move like water at the Bellagio fountains
Enough about that
There’s a lot of humans scowling
We out this place and we vibe at yah palace
We go to yah planet
I need my new balance
You got that beautiful skin girl
That beautiful skin
Whoa, Whoa
Didn’t come to this place to hold the wall
Now let me take you by the palm
You hear this joint
I made this song
Now grab yo girls and hit the
Oh, ha
Let me tell you something
You a Interstellar woman
You so beautiful
I just wanna talk to you all night
You know, I just wanna look at you
I just… God
I wanna appreciate you the way you should be appreciated
I wanna take you out
(Laughs)

[Verse 1]
Jag känner vinden dansa mot min kind
Doften av sommaren jag andas in
Dan blir perfekt först när jag ser på dig
För min älskling du gör solsken i mig
Och jag behöver ingenting just nu
Vi kan väl vara bara jag och du
Låt mig få röra vid din varma hud
För min älskling du gör solsken i mig

[Chorus]
Och jag ska ge allting jag har
Och jag ska leva bara idag
För allt jag vet fullkomligt klart
Jag vill stanna nära dig
För min äsking du gör solsken i mig

[Verse 2]
Ljuden av staden i ett Bakgrundsbrus
Jag ser på allt här i ett helt nytt ljus
Och finns en värme när jag är med dig
För min älskling du gör solsken i mig

[Chorus]
Och jag ska ge allting jag har
Och jag ska leva bara idag
För allt jag vet fullkomligt klart
Jag vill stanna nära dig
För min äsking du gör solsken i mig

[Bridge]
Vi kan gå nån annanstans vandra runt här i stan
Skönt att bara va stilla ibland med varann du och jag

[Chorus]
Och jag ska ge allting jag har
Och jag ska leva bara idag
För allt jag vet fullkomligt klart
Jag vill stanna nära dig
Och jag ska ge allting jag har
Och jag ska leva bara idag
För allt jag vet fullkomligt klart
Jag vill stanna nära dig
För min äsking du gör solsken i mig

[Outro]
För min älskling du gör solsken i mig
För min älskling du gör solsken i mig

[Chorus]
Piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng
Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng
Wǒ piāo xiàng běifāng jiārén shìfǒu wúyàng
Jiān shàng chénzhòng de xíngnāng shèng mǎnle chóuchàng

[Verse 1]
Yǒurén shuō tā zài lǎojiā qiànle yī duī qián xūyào bì bìfēng tóu
Yǒurén shuō tā liàn jiùle yīshēn wǔyì què méi jīhuì zhǎn lù
Yǒurén shīqùle zìwǒ shǒuzúwúcuò sìchù piāoliú
Yǒurén wéi le mèngxiǎng wèile sān cān wèi yǎngjiā húkǒu
Tā zhù zài yànjiāo qū cánpò dì qiúzhí gōngyù
Yǒngjǐ de dàlóu li duī mǎn mòshēng rén dōu láizì wàidì
Tā máitóu xiězhe lǚlì huáibàozhe duōshǎo chōngjǐng
Wǎngfǎn zài jiǔsān líng hào gōnglù nèixīn pànzhe qíjī
Rěnzhe lèi (bù tīng yě bùxiǎng bù gǎn huítóu wàng de yíhàn)
Yǎnzhe shāng (káng xiàle mèngxiǎng yào yìrán juérán qù liúlàng)
Táitóu kàn (xiè xiàle zìzūn guānghuán guòqù duō fēngguāng)
Zhe xiéyáng (jiùsuàn zài bu kān bàizhàng yě bùnéng tóuxiáng)
Qīn’ài de (zàijiànle nánfāng tiàowàng zuì měilì de jiāxiāng)
Zài yuǎnfāng (yē zǐ shù yáohuàng mèngjìng dàoyìngzhe de huànxiàng)
Zhè chéngshì (wù mái tài chāngkuáng bú sàn dōu kàn bù qīng qiánfāng)
Tài mí wǎng

[Chorus]
Piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng
Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng
Wǒ piāo xiàng běifāng jiārén shìfǒu wúyàng
Jiān shàng chénzhòng de xíngnāng shèng mǎnle chóuchàng
Yěshì zuìhòu jì wàng
Huí bù qù de yuǎnfāng Oh

[Verse 2]
Kōngqì tài zāng tài húnzhuó tā shuō bu xǐhuan
Chē tài hǔnluàn tài cōngmáng tā hái bù xíguàn
Rénxíngdào yī shuāng yòu yī shuāng xiéshì lěngmò yǎnguāng
Tā jīngcháng jiāng zìjǐ guàn zuì qiǎngpò róngrù zhè dà rǎngāng
Zǒuzhe jiǎobù pánshān èrguōtóu zài yáohuàng
Shīyì de rén a ǒu’ěr zuì dào zài nà hútòng lòuxiàng
Jǔjué bàodǔ shuài yáng shǒuzhōng shèngzhe yī wǎn rètāng
Yònglì dì wēnnuǎnzhe nèixīn lǐ de bù’ān
Rěnzhe lèi (bù tīng yě bùxiǎng bù gǎn huítóu wàng de yíhàn)
Yǎnzhe shāng (káng xiàle mèngxiǎng yào yìrán juérán qù liúlàng)
Táitóu kàn (xiè xiàle zìzūn guānghuán guòqù duō fēngguāng)
Zhe xiéyáng (jiùsuàn zài bu kān bàizhàng yě bùnéng tóuxiáng)
Qīn’ài de (zàijiànle nánfāng tiàowàng zuì měilì de jiāxiāng)
Zài yuǎnfāng (yē zǐ shù yáohuàng mèngjìng dàoyìngzhe de huànxiàng)
Zhè chéngshì (wù mái tài chāngkuáng bú sàn dōu kàn bù qīng qiánfāng)
Tài mí wǎng

[Chorus]
Piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng
Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng
Wǒ piāo xiàng běifāng jiārén shìfǒu wúyàng
Jiān shàng chénzhòng de xíngnāng shèng mǎnle chóuchàng

[Bridge]
Jiù xiàng nà chéntǔ piāosàn suízhe fēngxiàng shuí yòu néng dàilǐngzhe wǒ yīqǐ fēixiáng
Wǒ zhàn zài tiāntán zhōngyāng bì shàng yǎn qíqiú yījiārén dōu píng’ān

[Chorus]
Piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng
Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng
Wǒ piāo xiàng běifāng jiārén shìfǒu wúyàng
Jiān shàng chénzhòng de xíngnāng shèng mǎnle chóuchàng

[Chorus simultaneous with Verse 3]
Piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng (wǒ zhàn zài tiānzǐ jiǎoxià bèi cǎi de chuǎn bùguò qì)
Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng (zǒu zài qiánmén dàjiē gēn réncháo zǒng huì fēnqí)
Wǒ piāo xiàng běifāng jiārén shìfǒu wúyàng (huòxǔ wǒ gēnběn bù shǔwū zhèlǐ zǎo jiù gāi lí qù)
Jiān shàng chénzhòng de xíngnāng shèng mǎnle chóuchàng(shuí néng gěi wǒ zhìmìng de yī jī qǐng yònglì dào
Chèdǐ)
Piāo xiàng běifāng bié wèn wǒ jiāxiāng (zhèlǐ shì mèngxiǎng de zhōngxīn dàn mèngxiǎng dōu yáo bùkě jí)
Gāosǒng gǔlǎo de chéngqiáng dǎng bù zhù yōushāng (zhèlǐ shì yuánmèng de shèngdì dàn què zǒng shì pūshuòmílí)
Wǒ piāo xiàng běifāng jiārén shìfǒu wúyàng(duōshǎo rén dí bùguò cánkù de xiànshí cóngcǐ xiāoshēngnìjì)
Jiān shàng chénzhòng de xíngnāng shèng mǎnle chóuchàng (duōshǎo rén xiànrùle hūnmí shèng xià yī jù
Kōng ké shītǐ)
Rest In Peace, yo