Сайт фанатов группы «КуБа»

When I call you tell me what you’ll do
Yo when you miss me tell me what you’ll do
Uh Don’t say it’s not me hold you yeah
I’ll never I’ll never see you baby

When I call you tell me what you’ll do
Yo when you miss me tell me what you’ll do
Uh Don’t say it’s not me hold you yeah
I’ll never I’ll never see you baby

Yeah my money just bought this place
Yeah and your money is rent to play

Uh yeah Never Don’t care who you are
Uh damn do you want me to be jealous of you? You don’t deserve it

Fuck it yeah

We gonna party all night
We gonna party all night no sleep
We gonna party all night
We gonna party all night no sleep
We gonna party all night
We gonna party all night no sleep

When I call you tell me what you’ll do
Yo when you miss me tell me what you’ll do

Uh Don’t say it’s not me hold you yeah
I’ll never I’ll never see you baby

When I call you tell me what you’ll do
Yo when you miss me tell me what you’ll do

Uh Don’t say it’s not me hold you yeah
I’ll never I’ll never see you baby

Why you callin’

You don’t know that
I don’t have anything to do with you
It is your greedy mockery that has destroyed our feelings
You were playing with me, this time I will only say “thank you”
Swag If I care about you, it would be weird

People who I don’t love, I keep my distance
But I’m generous

Uh True love is not for sale
You say
Can we have it all again?
I say If you missed your chance for love

Sorry I won’t go back

Let’s assume that when I gave you enough love
The result was all lies, it lost its value
In this situation, I can only say “good bye”

You know what I’m saying
I know the things you want

Only 24 I’m the boss
He who loves so many people is not me
How could I not know about it?

It’s time to go
Do not hesitate
If you want to turn back

This is your fault, you lost me
I don’t wanna give to you rewind my everything

When I call you tell me what you’ll do
Yo when you miss me tell me what you’ll do

Uh Don’t say it’s not me hold you yeah
I’ll never I’ll never see you baby
I’ll never see you baby
I’ll never I’ll never see you baby

We gonna party all night
We gonna party all night no sleep
We gonna party all night
We gonna party all night no sleep
We gonna party all night
We gonna party all night no sleep

When I call you tell me what you’ll do
Yo when you miss me tell me what you’ll do
Uh bié shuō bù shì wǒ bù hold you yeah
I’ll never I’ll never see you baby

When I call you tell me what you’ll do
Yo when you miss me tell me what you’ll do
Uh bié shuō bù shì wǒ bù hold you yeah
I’ll never I’ll never see you baby

Yeah my money just bought this place
Yeah and your money is rent to play

Uh yeah cóng lái bù zài hū nǐ shì shuí
Uh damn xiǎng ràng wǒ jī dù nǐ bù pèi

Fuck it yeah

We gonna party all night
We gonna party all night no sleep
We gonna party all night
We gonna party all night no sleep
We gonna party all night
We gonna party all night no sleep

When I call you tell me what you’ll do
Yo when you miss me tell me what you’ll do

Uh bié shuō bù shì wǒ bù hold you yeah
I’ll never I’ll never see you baby

When I call you tell me what you’ll do
Yo when you miss me tell me what you’ll do

Uh bié shuō bù shì wǒ bù hold you yeah
I’ll never I’ll never see you baby

Why you callin’

Nǐ zhī dào má
Wǒ nèi xīn xiàn zài bù zěn me jiū jié
Nǐ tān lán xū wěi shǐ gǎn qíng pò liè
Nǐ wán wǒ zhè cì wǒ zhī shuō xiè xiè
Swag rú guǒ wǒ zài hū cái qí guài

Zhī gēn bù ài dí rén jiàn wài
ā dàn shì wǒ hěn kāng kǎi

Uh bù yào mǎi mài zhēn xīn dí liàn ài
You say
Wǒ mén néng bù néng ràng zhè yī qiē zhòng xīn lái
I say rú guǒ nǐ cuò guò liǎo ài

Sorry I won’t go back

Dāng wǒ gěi nǐ zú gòu dí ài shí
Jié guǒ què biàn chéng qī piàn hé bù zhēn xī
Nà wǒ jiù zhī néng duì nǐ shuō bài bài

You know what I’m saying
I know the things you want

Only 24 I’m the boss
Hěn duō rén ài dí bù shì wǒ
Wǒ zěn me kě néng bù zhī dào

It’s time to go
Bié liú liàn
Rú guǒ nǐ yòu yào huí tóu

Zhè shì nǐ dí guò cuò shì nǐ ràng wǒ shī luò
I don’t wanna give to you rewind my everything

When I call you tell me what you’ll do
Yo when you miss me tell me what you’ll do

Uh bié shuō bù shì wǒ bù hold you yeah
I’ll never I’ll never see you baby
I’ll never see you baby
I’ll never I’ll never see you baby

We gonna party all night
We gonna party all night no sleep
We gonna party all night
We gonna party all night no sleep
We gonna party all night
We gonna party all night no sleep

(feat. Hailee Steinfeld)

Lyrics for this song has not yet appeared. Check out this page on the release date of the song.

We have a lot of other great lyrics that you like.

Lyrics for this song has not yet appeared. Check out this page on the release date of the song.

We have a lot of other great lyrics that you like.

[Verse 1]
Ngamtsandza lomntfwana ngisacala kumubona
Ngingenaso nesibindzi kwaphela magama
Magama benginawo nje kuphela ekumncoma
Ngetama ngetama ngatjela bobhuti bangikhombis’indela yesintfu siSwati
NginguMswati lonjani kusoma ngingakwati?
Ngiyakhula ngiyaguga, solo anginamufati
Ekhaya batali badzinga makoti
Tinkhomo tikhona sibaya sigcwele
Letinye atisangeni setilala ebaleni
Lutsandvo lenginalo ulubon’emehlweni
Ngakhuliswa kahle ngacin’engcondvweni abengati kwekutsi ng’tomtfolemfuleni
Magam’abobhuti adlala indzima avula lomlomo kwaphela bundzima
Lona ngewami
Ngihamba naye

[Hook]
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngowami ungowami
Ngitsi wen’uwami ungowami
Wen’ungowami ungowami
Baby wen’uwami ungowami
Ungowami yey hey hey
Wena ng’tokushada ngitokushada
Wena ng’tokushada ngitokushada
That’s why ng’tokushada ngitokushada
Wen’ungowami ungowami yey hey hey

[Verse 2]
Umuhle nunuza awutsi ngisondzele kuwe
Sbong’uwakabani “okay uwakaMuimane”
Ligama ngu George Masilela Vungandze
Msutfu Msekelave Mvudlane lencane Mkhemezelwane “Kheme-Kheme”
Sonkhe lesikhatsi beng’funana nawe
Umhlaba wonkhe akekh’ofana nawe
Kusibusiso ke kutsandzana nawe
Lilawu lami asingene ngekhatsi
Imphela tonkhe tintfo tidzinga sikhatsi
Ulithunduluka anibheke letihlatsi
Uyati ngaphose ngafela ngekhatsi
Indlela ibutwa kulabaphambili
Lutsandvo lwakitsi ngetsembe alupheli
Pho ke vele wena uyingilozi ngikutsandzel’imphatfo kanye nenhlonipho
Ngayinyuka lentsaba leya kaShewula
Ngehlela phansi esigodzini eNduma
Ngashiya bomake bembetse tidvwaba
Bajabulile bebona makoti

[Hook]
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngowami ungowami
Ngitsi wen’uwami ungowami
Wen’ungowami ungowami
Baby wen’uwami ungowami
Ungowami yey hey hey
Wena ng’tokushada ngitokushada
Wena ng’tokushada ngitokushada (Hey)
That’s why ng’tokushada ngitokushada (Yelele)
Wen’ungowami ungowami yey hey hey (Wololo)

[Outro]
Heh
Mntfwanebantfu ucedzile ngenhlitiyo yami yelele
Wena ngitokushada ungowami
Ye he he
Ucedzile ngengcondvo yami
Ucedzile nangenhlitiyo yami
Konkhe kwami sekungokwakho
Hmm
Ngiyatitsandzela lakuwe bo
Hmm