Сайт фанатов группы «КуБа»

[Verse 1]
Ngamtsandza lomntfwana ngisacala kumubona
Ngingenaso nesibindzi kwaphela magama
Magama benginawo nje kuphela ekumncoma
Ngetama ngetama ngatjela bobhuti bangikhombis’indela yesintfu siSwati
NginguMswati lonjani kusoma ngingakwati?
Ngiyakhula ngiyaguga, solo anginamufati
Ekhaya batali badzinga makoti
Tinkhomo tikhona sibaya sigcwele
Letinye atisangeni setilala ebaleni
Lutsandvo lenginalo ulubon’emehlweni
Ngakhuliswa kahle ngacin’engcondvweni abengati kwekutsi ng’tomtfolemfuleni
Magam’abobhuti adlala indzima avula lomlomo kwaphela bundzima
Lona ngewami
Ngihamba naye

[Hook]
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngowami ungowami
Ngitsi wen’uwami ungowami
Wen’ungowami ungowami
Baby wen’uwami ungowami
Ungowami yey hey hey
Wena ng’tokushada ngitokushada
Wena ng’tokushada ngitokushada
That’s why ng’tokushada ngitokushada
Wen’ungowami ungowami yey hey hey

[Verse 2]
Umuhle nunuza awutsi ngisondzele kuwe
Sbong’uwakabani “okay uwakaMuimane”
Ligama ngu George Masilela Vungandze
Msutfu Msekelave Mvudlane lencane Mkhemezelwane “Kheme-Kheme”
Sonkhe lesikhatsi beng’funana nawe
Umhlaba wonkhe akekh’ofana nawe
Kusibusiso ke kutsandzana nawe
Lilawu lami asingene ngekhatsi
Imphela tonkhe tintfo tidzinga sikhatsi
Ulithunduluka anibheke letihlatsi
Uyati ngaphose ngafela ngekhatsi
Indlela ibutwa kulabaphambili
Lutsandvo lwakitsi ngetsembe alupheli
Pho ke vele wena uyingilozi ngikutsandzel’imphatfo kanye nenhlonipho
Ngayinyuka lentsaba leya kaShewula
Ngehlela phansi esigodzini eNduma
Ngashiya bomake bembetse tidvwaba
Bajabulile bebona makoti

[Hook]
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngitomushada ngitomushada
Lona ngowami ungowami
Ngitsi wen’uwami ungowami
Wen’ungowami ungowami
Baby wen’uwami ungowami
Ungowami yey hey hey
Wena ng’tokushada ngitokushada
Wena ng’tokushada ngitokushada (Hey)
That’s why ng’tokushada ngitokushada (Yelele)
Wen’ungowami ungowami yey hey hey (Wololo)

[Outro]
Heh
Mntfwanebantfu ucedzile ngenhlitiyo yami yelele
Wena ngitokushada ungowami
Ye he he
Ucedzile ngengcondvo yami
Ucedzile nangenhlitiyo yami
Konkhe kwami sekungokwakho
Hmm
Ngiyatitsandzela lakuwe bo
Hmm

Goddamn machinery
Why won’t it speak to me?
One day I am gonna take an axe to it
The pit of hell
What does it matter?
Where’s that love
You’d promised me?
I’m pierced by long nails
By coloured windmills
The sorrowful sting
Envelope

I thought we had it here
I thought we had it here
I thought we had it here
I thought we had it here
I thought we had it here
I thought we had it here

You’ve asked to speak to me
Have you no pity?
Give me a goddamn good reason
Not to jack it all in
I would’ve told you
Daring you to tell yourself
I thought we had it here
(Could’ve loved me)
(I’ve had my fill)
(I’ve had my fill of hurt)
(Had had my fill of hurt)

[Chorus]
It wasn’t meant to go like that
It wasn’t meant to go like that
I didn’t like it, you didn’t ask
It wasn’t meant to go like that
It wasn’t meant to go like that
I didn’t like it, you didn’t ask

[Verse]
The boy I wanna kiss, he’s asleep next to all of this
And I’m freaking out inside, is there something I should have tried

[Chorus]
I never wanna feel like that
I never wanna feel like that
I didn’t like it, you didn’t ask
I never wanna feel like that
I never wanna feel like that
I didn’t like it, you didn’t ask

[Verse]
Is it my internal guilt, were you planning all of this
‘cause I’m freaking out inside, is there something I should have tried

[Verse]
May the Lord bless you, and may He keep you
And make His face to, shine upon
And when we part ways, may you know His grace
May hope everlasting
Keep you strong

[Chorus]
To God be the glory, forever & ever
To God be the praise of all men
To God be the glory, forever and ever
To God be the glory amen

[Verse 2]
May the Lord bless you, and may He keep you
And make His face to, shine upon
And when we part ways, may you know His grace
May hope everlasting
Keep you strong

[Chorus]
To God be the glory, forever & ever
To God be the praise of all men
To God be the glory, forever and ever
To God be the glory amen

[Bridge]
To God be, all the glory
All the glory, forever
To God be, all the glory, forever

[Chorus]
To God be the glory, forever & ever
To God be the praise of all men
To God be the glory, forever and ever
To God be the glory amen

[Verse 1]
You learn a couple things when you get to my age
Like friends don’t lie and it all tastes the same in the dark
When your vinyl and your coffee collection is a sign of the times
You’re getting spirituality enlightened at 29

[Chorus]
So just give yourself a try
Won’t you give yourself a try?

[Verse 2]
I found a grey hair in one of my Zoots
Like context in a modern debate I just took it out
The only apparatus required for happiness is your pain and fucking going outside
And getting STD’s at 27 really isn’t the vibe
Jane took her own life at 16, she was a kid who had the box tattooed on her arm
And I was 25 and afraid to go outside
A millenial that baby-boomers like

[Chorus]
Won’t you give yourself a try?
Won’t you give?

[Bridge]
‘And what would you say to your younger self?’
Growing a beard’s quite hard and whiskey never starts to taste nice
And you’ll make a lot of money, and it’s funny
Cos you’ll move somewhere sunny and get addicted to drugs
And spend obscene amounts on fucking seeds and beans online

[Chorus]
So just give yourself a try?
Won’t you give yourself a try?